SHVO  helpt (ex-)ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die betalingsproblemen hebben

 

Hoe weet ik dat ik schuldhulpverlening nodig heb?

Wanneer u één of meer van de onderstaande situaties herkent, is het belangrijk dat u onmiddellijk ons inschakelt

-> U heeft achterstand bij de betaling van uw privé vaste lasten, zoals hypotheek of huur, zorgverzekering 

-> U heeft zakelijke schulden die u niet meer kunt betalen.U heeft zakelijke schulden die u niet meer kunt betalen

-> Uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend en u heeft ambtshalve aanslagen ontvangen

-> U wordt voortdurend benaderd door incassobureaus en deurwaarders

-> Uw schuldeisers dreigen met het aanvragen van uw faillissement

Schuldhulp, onze werkwijze

     Nadat u zich telefonisch of per e-mail heeft aangemeld hebben we telefonisch contact waarbij we kort kennismaken en uw situatie bespreken. Indien u besluit om verder te gaan met onze dienstverlening dan sturen wij u een overzicht van aan te leveren gegevens. Op basis van deze gegevens maken wij een eerste inschatting van uw (bedrijfs)economische situatie en nodigen we u uit voor een intakegesprek.

Intakegesprek

     Aan de hand van de gegevens uit het aanvraagformlier bespreken we uw situatie. 
Tijdens dit gesprek gaan we onder meer in op de volgende aspecten:

 • Type onderneming en eventuele aansprakelijkheden;
 • Uw privé situatie;
 • Levensvatbaarheid van uw bedrijf;
 • De omstandigheden die leiden tot de huidige situatie;
 • De fiscale aspecten van de onderneming;
 • Uw verwachtingen over onze dienstverlening;
 • Eventuele urgente kwesties;
 • De kosten van onze dienstverlening.

Afrondend stellen we een plan van aanpak op waarbij we doelstelling, acties en contactmomenten vastleggen. Voorts stellen we de bemiddelingsovereenkomst op.

Verificatie schuldpositie
      Na goedkeuring van het plan van aanpak leggen we, op basis van uw schuldenlijst, contact met de schuldeisers en verzoeken wij hen om opgaaf te doen van hun vordering en eventuele voorrechten, pandrecht en preferenties.
Aanvullend vragen wij de schuldeisers om uitstel van betaling. Op deze wijze wordt er rust gecreëerd zodat u zich volledig kan concentreren op de core business van uw onderneming en het oplossen van uw schulden. 
Parallel aan de verificatie van de schuldpositie ondersteunen we u bij het stabiliseren van uw financiële situatie, waarbij privé inkomsten en uitgaven op elkaar worden afgestemd. 

Opstellen en uitvoeren saneringsplan
      Op basis van de vastgestelde schuldenlast stellen we een saneringsplan op. Dit kan een sanering op basis van een (BBZ) krediet of een spaarsanering zijn. Wij zorgen voor de verzending van de voorstellen en een eventuele afwikkeling.

Ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging
      Bij een eventuele beëindiging van uw onderneming kunnen wij u adviseren bij een juiste afwikkeling. Hierbij komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

 • Het opzeggen van contracten en verzekeringen;
 • Ontslag van personeel;
 • Vaststellen van zekerheden;
 • Afwikkeling van de boekhouding;
 • Uitschrijving Kamer van Koophandel.

Dwangakkoord en WSNP
      Indien één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan dan behoort de aanvraag van een dwangakkoord tot de mogelijkheden. Met deze aanvraag beogen we schuldeisers via een gerechtelijke uitspraak te dwingen om mee te werken. De rechter beoordeelt of de schuldeiser in redelijk- en billijkheid heeft geweigerd. Indien de minnelijke regeling niet tot stand komt, dan ondersteunen we u bij de aanvraag van de WSNP Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

      Een BBZ krediet (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) is vaak een laatste strohalm voor ondernemers met financiële problemen. Wanneer incassobureaus of deurwaarders steeds vaker het ondernemen onmogelijk maken, heeft u inmiddels al bij banken en familie aangeklopt voor financiële steun. Daar een bank niet happig zal zijn u te ondersteunen met een krediet, kan de BBZ-regeling een uitkomst bieden mits uw onderneming levensvatbaar is of kan worden. 
De BBZ-regeling voor de ondernemer die minimaal 18 maanden als zelfstandige aangemerkt wordt kan maximaal € 190.812 bedragen.

Waar wordt de BBZ regeling voor gebruikt?
      De hoogte van het bbz krediet wordt bepaald tijdens een onderzoek door een extern kantoor.

      De hoogte van het krediet is van vele factoren afhankelijk. 
Eén van de belangrijkste is de afloscapaciteit van de onderneming. Aan de hand van de ingeleverde bbz aanvraag zal de onderzoeker met een advies komen over doorstartmorgelijkheden en de eventuele hoogte van het krediet. Als de hoogte van de schulden binnen het krediet vallen, kunnen alle schuldeisers betaald worden en zal het krediet in maandelijkse termijnen aan de gemeente worden terugbetaald.

      Als de schulden het toegewezen krediet overstijgen zal er een sanering moeten plaatsvinden. Alle schuldeisers krijgen een voorstel tegen finale kwijting waarna, bij een succesvolle sanering, de ondernemer nog maar 1 schuldeiser heeft, namelijk de gemeente die het BBZ krediet verleent.

Budgetcoaching voor ondernemers

      Ondernemers komen vaak voor lastige keuzes te staan. Zij moeten zakelijke afwegingen maken die eveneens betrekking hebben op hun privésituatie. Bij een slechter zakelijk resultaat betekent dit bezuinigen. Onze ervaring is dat veel ondernemers met financiële problemen moeite hebben met het scheiden van de zakelijke- en privé administratie. Het overzicht ontbreekt. Budgetbegeleiding biedt hierin een oplossing.

Doelstelling:
Het doel van budgetcoaching aan ondernemers is het aanreiken van een methode om de financiële situatie inzichtelijk te maken.

Doelgroep:
Ondernemers met (complexe) schulden die het zicht op hun financiële situatie kwijt zijn dan wel behoefte hebben aan informatie en advies op het gebied van budgetteren.

Resultaat:
De ondernemer:

heeft zicht op zijn/haar financiële mogelijkheden;
kan een budgetplan op- en bijstellen, rekening houdend met omzetwisselingen;
heeft zicht op zijn/haar financiële mogelijkheden;
stelt (de juiste) prioriteiten;
is op de hoogte van het Nederlandse belastingstelsel en de hieruit voortvloeiende verplichtingen;
heeft basiskennis over (ondernemers) verzekeringen.
De ondernemer krijgt meer inzicht/training in o.a.

Ondernemerszaken:

verschil tussen omzet en winst;
verschillende kosten van een ondernemer;
reserveren ondanks een schuldenlast;
zicht houden op de boekhouding/ boekhouder;
scheiden van de zakelijke en privé administratie;
voorbereiding ondernemen binnen een sanering (voldoen aan voorwaarden BBZ regeling).
Privé zaken:

opstellen van een privé begroting;
bezuinigingsmogelijkheden inzichtelijk krijgen;
werken naar een maandelijks vaste privé opname, passend bij de omzet.

Tarieven

open en transparant

Intake  en voorstel plan van  aanpak € 250,-

Inventarisatie ,in werking stellen plan van aanpak en begin stabilisatiefase € 750,-

Uitvoering plan van aanpak, aanschrijven schuldeisers € 1.275,-

Sanering (diverse vormen) € 975

 

additionele kosten

inzet dwangakkoord € 215,-

inzet moratorium (per procedure) € 485

Budgetbegeleiding en nazorg  € 285 per maand (per maand opzegbaar)

 

 

Voorzitter

 

Marcel Overduin 

1962

Senior adviseur financiële diensten

AFM gecertificeerd